TRANSIT MEDIA

Transit Media
คือรูปแบบหนึ่งของการโฆษณานอกบ้านที่แสดงโฆษณาในหรือนอกยานพาหนะ ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย ในหลากหลายวิธี หลากหลายเส้นทาง
โดยปัจจุบันผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความเจริญของหัวเมืองใหญ่ๆ ทำให้ผู้คนเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าขับรถไปเองเพราะรวดเร็วกว่า สะดวกกว่า
จึงทำให้การโฆษณาผ่านทางระบบขนส่งมวลชนเป็นรูปแบบการโฆษณาที่ไม่แพงและมีประสิทธิภาพ นอกจากผู้โดยสารแล้ว ผู้ใช้ถนนทั่วไปก็ยังสามารถเห็นโฆษณาเหล่านี้ได้อีกด้วย